Home

Fiskemåke rødliste

Fiskemåke Larus canus Linnaeus, 1758 - artsdatabanken

Rødliste for arter Arter som har risiko for å dø ut i Norge; Fiskemåke Larus canus Linnaeus, 1758. Sildemåke Larus fuscus Linnaeus,. Nasjonal rødliste (Norge): NT — Nær truet. Habitat: kystbunden: Utbredelse: Eurasia og Nord-Amerika: Fiskemåke (Larus canus), også kalt seing og sengsmåse,. Fiskemåken er på norsk rødliste fra 2010 og dermed fredet. Jakt på fiskemåke var tidligere tillatt i hele landet, men begrenset til høst- og vintermånedene Fiskemåke Larus canus er på Norsk rødliste 2015 satt til «nær truet» (NT). Dette fordi det er en betydelig bestandsnedgang (20 %), særlig i kystbestanden i. Fiskemåke - Larus canus. Fiskemåke har status som nær truet (NT), på den norske rødlista 2010. De siste 20 årene har det vært en bestandsnedgang på mellom.

Norsk navn: Fiskemåke Hører til: Måkefamilien Fiskemåken er oppført som nært truet (NT) ifølge norsk rødliste for arter 2010. forsiden. tilbake til. Truede fiskearter på ny rødliste. Publisert 06.12.2006. Hummer. den nordnorske underarten av sildemåka og skagerrakbestanden av fiskemåke Les mer om fiskemåke. Krykkje. Illustrasjon @ Morten Günther. Kjennetegn: Liten hvit med blygrå overside og svarte vingespisser. Den har grønngult nebb og svarte.

Nasjonal rødliste er en oversikt over arter som er vurdert å ha en risiko for å dø ut fra Norge. Alle land som er tilsluttet Verdens naturvernunion skal ha en. Men skulle det sitte en fiskemåke og betrakte måltidet ditt, så nyt heller synet. Fiskemåka er en vakker fugl Krykkje ligner fiskemåke og den kan også hekke på tak. I motsetning til fiskemåke spiser den bare fisk og krepsdyr, og holder derfor til ved kysten Det blir stadig færre hettemåker i Norge. Av Magne Myklebust (21.12.2012) Hettemåke var Årets Fugl 2011. Når en fugleart får æren av å bli utvalgt som Årets.

Fiskemåke har status som nær truet (NT) på norsk rødliste (2015), mens hettemåke har status som sårbar (VU). Skriv ut Det er i alt 4 599 arter på Norsk Rødliste for arter 2010. Alke, fiskemåke og havhest har havnet på rødlista for første gang Realiteten viser fiskemåke og hettemåke er i artsdatabankens rødliste for arter 2015 oppført i kategorien «nær truet» og «sårbar»,. Rødliste arter for Utsira er fordelt på nasjonalt kritisk truet (rosenfink Carpodacus erythrinus, og sanglerke Alauda arvensis) NT: fiskemåke Larus canus,.

Det gis også ut en global rødliste. Arter som er på den norske rødlista, er ikke nødvendigvis på den globale, og omvendt. Fiskemåke, Larus canus,. Ny Norsk Rødliste over truede arter. Teist, alke, polarlomvi, fiskemåke, havhest og krykkje er arter som har en negativ utvikling. Lunde,.

Fiskemåke er i artsdatabankens rødliste for arter 2015 oppført i kategorien «nær truet». På bakgrunn av bestandssituasjonen må det kunne stilles. Elvemusling har kategori sårbar (VU) på Norsk rødliste for arter 2015 og kategori sterkt truet på IUCN sin golobale rødliste 2010. Det er estimert at Norge har. Fiskemåken er på norsk rødliste fra 2010 og dermed fredet. Jakt på fiskemåke var tidligere tillatt i hele landet, begrenset til høst og vintermånedene Bl.a. er fiskemåke og hettemåke, nå truet av utryddelse og oppført på nasjonal rødliste. Fiskemåke har status som nær truet (NT) på norsk rødliste.

Fiskemåke - Wikipedi

 1. Rødliste for Utsira Fiskemåke har hekket på flere lokaliteter med opptil 60 par Utsira, men er nå i 2016 redusert til ca ti par på Haganeset
 2. Prøv søket vårt eller si ifra om feilmeldinge
 3. FREDET: Fiskemåke er på norsk rødliste over truede arter og har vært fredet siden 2010. ILLUSTRASJONSFOTO: GORM KALLESTAD / NTB SCANPI

fiskemåke - Store norske leksiko

Fiskemåke - dokkadeltaet

På den nye rødlista over arter som står i fare for å dø ut i Norge, står nå både fiskemåke, rype, ærfugl, vipe og gaupe Fiskemåke og hettemåke er i artsdatabankens rødliste oppført i kategorien «nær truet»,. Fiskemåke (Larus canus) er den mest vanlige av måkene. Den er utbredt over hele landet fra ytre kyststrøk til høyereliggende områder opp til høyfjellet

Fiskemåke - fakt

Hekkekoloniene med hettemåke (inkludert på Norsk Rødliste 2006) og fiskemåke i Nordre Tyrifjorden-området er blant de viktigste på Østlandet defellingsforskriften ikke er til stede. De viser til at fiskemåke er en rødliste art og klassifisert som «nær truet» i hele landet norsk rødliste, fiskemåke (NT). Det er gjort 12 observasjoner av arter som er på Norsk fremmedsartliste. Syv av observasjonene er arter so rødliste for arter 2010. , nattravn. 15, tornskate. 16, makrellterne. 17, fiskemåke. 18, hettemåke. 19. og teist. 20. 2. EN - Norsk rødliste for arter 2010 . 3

Etter gjennomgang av kjente registreringer er disse sammenlignet opp mot rødliste 2015, svartand, fiskemåke, gjøk, lirype, sivspurv og blåstrupe Ringmerket fiskemåke: Bestanden har gått sterkt tilbake. som er nær truet på den nasjonale rødliste over truede arter i Norge Fiskemåke Av Martin Eggen, Naturvernrådgiver, Norsk som er nær truet på den nasjonale rødliste over truete arter i Norge Norsk Rødliste for arter 2010 (www.artsdatabanken.no) Sannsynligvis hekker også fiskemåke innenfor planområdet, gjerne på industritak

Rødliste 2010 (Fastland/ Svalbard) Havsule x Ærfugl x Praktærfugl; x /NT Stellerand; x x VU/ Fjelljo x /VU Storjo x Sabinemåke. EN Hettemåke; Fiskemåke. NT. Måsen flakser, skriker og skiter, og kan være en pest og en plage enkelte steder. - Men fiskemåken er faktisk på rødlista over truede arter, og det. fiskemåke Larus canus 98 NT gråmåke Larus argentatus 2 Navn Vitenskapelig Navn Antall funn Rødliste krikkand Anas crecca 1 siland Mergus serrator deres rødliste-klassifisering (NT, VU og EN), samt arter med livskraftige Krikkand Fiskemåke Horndykker Stokkand Havelle Storspove Toppand Hettemåk Gråtrost er klassifisert som en ansvarsart i Artsdatabanken, og fiskemåke er klassifisert som nær trua art i Norsk rødliste

Fiskemåke / Måkefamilien / FUGLER / Hjem-Mosvatnet / Hjem - Mosvatne

Av Morten Jødal, biolog. I begynnelsen av april padlet jeg rundt i Bærumsfjorden, og nå i påsken er kajakken på vannet ved Langesund. Flokker med kortnebbgjess. Norsk rødliste er en oversikt over plante- og dyrearter som er trua av utryddelse, fiskemåke, hettemåke og makrellterne som hekker på disse holmene

Truede fiskearter på ny rødliste - naturvernforbundet

 1. Anker-Nilssen 1994) med status på Norsk rødliste for arter (Kålås et al. 2010), der CR= kritisk truet, EN= sterkt truet, Fiskemåke . NT. Alke . VU.
 2. Fiskemåke og hettemåke er i artsdatabankens rødliste for arter 2015 oppført i kategorien «nær truet» og «sårbar»,.
 3. Fredning Fiskemåken er på norsk rødliste fra 2010 og dermed fredet. Jakt på fiskemåke var tidligere tillatt i hele landet,.
 4. Naturtypene kroksjø og meander står oppført på Norsk rødliste for naturtyper 2015 som sterkt truet. hettemåke, fiskemåke, gråmåke og sildemåke
 5. Situasjonen er sårbar for teist og lundefugl. Ærfugl, stormsvale, tyvjo og fiskemåke er kategorisert som nær truet. Hva er norsk rødliste for arter

Hvilken måke

Det gjelder blant annet de vanligste bymåkene fiskemåke, hettemåke og krykkje. Bare på Norsk Rødliste for 2015 er 2355 arter oppført som truet Fiskemåke Larus canus NT Nidelva NOF Stær Sturnus vulgaris NT Nidelva NOF 3 ARTER MERKET MED GRØNT Truetstatus nedgradert i NYESTE RØDLISTE 201

Nasjonal rødliste - Wikipedi

 1. Gråtrost er klassifisert som en ansvarsart i Artsdatabanken , og fiskemåke er klassifisert som nær trua art i Norsk rødliste
 2. Fuglen er oppført på nasjonal rødliste som en truet art. Også hettemåke og fiskemåke har kommet på rødlisten (sårbar art)
 3. Solhusøra er i første rekke en hekkeplass for fiskemåke, foruten 5-6 andre arter. Det er observert to rødliste arter i området. Rekreasjon/friluftsli
 4. rødliste for arter av 2010. Fiskemåke er også registrert i 2004, og arten er på dette tidspunktet registrert som næringssøkende

1 April 2013 VERNEPLAN FOR FÆRDER NASJONALPARK I NØTTERØY OG TJØME KOMMUNER, VESTFOLD FYLKE - FYLKESMANNENS TILRÅDING 1. FORSLAG Miljøverndepartementet legger. Tre års strafferamme for fiskemåke-egg Lykkelig uvitende om at den allestedsnærværende fiskemåken hadde havnet på en rødliste over «nær truede arter. Storspove og fiskemåke står begge på norsk rødliste i kategorien nær truet (NT, se Vedlegg 2). I tillegg bruker et stort antall sjøorre de strandnær Vanligvis hekker ærfugl, siland, kanadagås, hettemåke, fiskemåke, rødnebbterne, makrellterne, svartbak, rødliste og svarteliste: www.artsobservasjoner.no Ellers er det påvist fiskemåke (NT) og strandsnipe (NT) ved frem til riktig verdisetting brukes spesielt Norsk Rødliste 2010, samt DN håndbok nr. 13.

Fiskemåka endelig tilbake! - adressa

Alle objekttyper. a. ATK, influensstrekning 775; ATK-punkt 162; Antenne 470; Armeringsnett 609; Artsrik vegkant 51 Moskenes og fiskemåke (NT) på Ytter-Avløysa i Moskenes. Det ble registrert 4 antatt territoriel-le havørnpar i utredningsområdet. Art Rødliste-statu 9. november 2010 ble den oppdaterte rødlista, dvs lista over de mest utrydningstruede artene i Norge, lagt ut. Den forrige lista kom i 2006. Se tidligere artikkel om. ble svartand, fiskemåke, krykkje, storspove, strandsnipe og stær observert: Fiskemåke, blir angitt med rødliste-kategori i parentes etter artsnavnet. tilknyttet naturtype er hentet fra Artsdatabankens vurdering av arter i Norsk rødliste for arter 2015 fiskemåke Larus canus NT 30 Saltvannssystemer, ferskvanns

1 Bakgrunn for reguleringssaken Hensikten med reguleringsarbeidet er omregulering av gjeldende plan, godkjent 17.10.1994 slik at den stemmer overens med dagens bruk. Naturmangfold Detaljregulering for nytt fergeområde fv. 17 Holm Region nord Ressursavdelingen Plan og prosjektering 24.09.2018 Trond Aalsta par tjuvjo har vært vanlig de seinere år, og står på nasjonal rødliste NT. s. 17 - totalbestanden av fiskemåke er ikke opprettholdt Fiskemåke varierer derimot noe i antall. Samtidig har vi funnet at stær og tårnseiler har økt i Norsk rødliste for arter. Artsdatabanken, Norge Kilder : Norsk rødliste 2015, Gyldendals store fugleguide, Svensson m.fl. Fiskemåke: Larus canus: NT: Krykkje: Rissa tridactyla: EN: Sildemåke: Larus fuscus.

Norsk Ornitologisk Forening - Avliving av måker som bråker

På s. 19 i konsesjonssøknaden vurderes området til å ha middels verdi for rødliste arter da det er registret fiskemåke (NT) i området og observert edelkreps. tilknyttet naturtype er hentet fra Artsdatabankens vurdering av arter i Norsk rødliste for arter 2015 (Henriksen & Hilmo 2015). Fiskemåke Larus canus NT 198. Unntaket er fiskemåke som har kommet inn på Norsk rødliste for arter 2010, med status nært truet. På grunn av synkend Ecofact rapport 560 www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-558-6 Konsekvenser for naturmangfold ved spenningsoppgradering av Jærnette Side 3 08.08.2016 3.Biologisk mangfold 3.1.Tidligere registreringer Bergarten i planområdet synes å bestå av larvikitt og løsmassene er leire

9. juni i Botanisk hage - rødlistede arter juni 9, 2010 Posted by miljofokus in Uncategorized. Tags: Botanisk hage, foredrag, naturmangfoldår, omvisning. av tjønnaks og kransalger er på den norske rødliste på grunn av omfattende eutrofiering og Det er jevnlig observasjoner av fiskemåke (NT). Et fåtall av disse står på Nasjonal rødliste for truede arter. I tabell 3 har man Fiskemåke (Larus canus) Leka NT (Nær truet) 198 åpen lavlandskildemyr klassifisert som sårbar på norsk rødliste for naturtyper. 2 Fiskemåke (nær truet) observasjon. 3 Snøsoleie (nær truet) tuttets representant i rødliste-arbeidet, Kjell Nedreaas. Kveite og lange ut hest, fiskemåke, teist og alke som eksempler i fortsatt tilba-kegang

rødliste Fredete arter som ikke er rødlistet Forekomster av truete Hettemåke (VU) og fiskemåke (NT, nær truet) er også registrert ved flere anledninger Fiskemåke i Kristiansand sentrum. Foto: Arten har havnet på Norsk rødliste, og veksten i byene kan ikke kompensere for nedgangen langs kysten Fiskemåke (Larus canus) er tatt inn i Norsk Rødliste for arter 12010, hvor den er registrert som nær truet

Det blir stadig færre hettemåker i Norge - Norsk Ornitologisk Forenin

Fiskemåke (NT) er registrert i deltaområdet. Marsøra (BN00039175) rødliste- og signalarter påvist innen vidt ulike taksonomiske og økologisk Hettemåka er i tilbakegang i Norge og blir nå oppført som nær truet i Nasjonal rødliste. Grønnstilk og rødstilk Fiskemåke Linerle Før jobbstart.

Ta hensyn til måkene i hekketiden - Bergen kommun

 1. vurderingen er Norsk rødliste for arter 2010 utarbeidet av Artsdatabanken. våtmarksfugler som fiskemåke (NT), strandsnipe (NT), storlom (NT)og toppdykke
 2. Rødliste Forekomst i traséområdet Fiskemåke NT Hekker ved Eivindholtjernet, i utkanten av Bryne Sandsvale NT Arten forekommer i traséområdet i sommerhalvåre
 3. fiskemåke, siland og svartbak. Av disse er kun fiskemåke rødlistet, og den er i Norsk rødliste for arter 2015 kategorisert som nært truet
 4. tjeld, sandlo (2-3 par), strandsnipe og fiskemåke, mens bl.a. gulsanger ble hørt fra samme kategorier som i rødliste for arter. 3 Områdebeskrivels
 5. Fiskemåke. Sildemåke. Svartbak. Tyvjo. Annen info. Hettemåke er rangert som nær truet (NT) i Nasjonal rødliste over truete arter (2010)

Parksjef Torgeir Esig Sørensen vurderer politianmeldelse etter meldinger om måkeslakt på taket av St.Olav-blokkene Ecofact rapport 543 www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-541-8 Eiendomsutvikling Storelva, rev. mars 2017 Kartlegging av verdier for naturmangfol Fiskemåke, Larus canus, er en art registrert som Nær truet på Norsk Rødliste, og den er observert i planområdet Når det gjelder fugl, ble 27 arter registrert under befaringen, hvorav 2 rødlistede, fiskemåke og ærfugl, Norsk rødliste for arter 2015,. Norsk rødliste for naturtyper 2011. Artsdatabanken inneholder kun 3 artsfunn fra området, to er av fiskemåke og svartbak og e

2398 truede arter i Norge - NRK Nordland - Lokale nyheter, TV og radi

 1. truete arter på Norsk rødliste for arter 2010? Det er også gjort en del registreringer av fiskemåke de siste årene og denne har status «nær truet»
 2. Forslag til områderegulering for KOSMOÅSEN (1841-2011006) PLANBESKRIVELSE Planforslag Kosmoåsen Fauske kommune 16.05.2012 Rev
 3. www.npolar.n
 4. Kysttorsken er gått over fra å være «sterkt truet» på Artsdatabankens Rødliste fra 2006, til å være helt ute av 2010-lista. Men det skyldes ikke at bestanden p
 5. tilknytning til sjø er registrert hekkende på øyene, med angivelse av status i Norsk rødliste i parentes: Fiskemåke, tyvjo (nær truet), teist (sårbar),.
 6. Norske fuglearter-- Til hovedsiden for fugler. Fiskemåke (Larus canus) Rubund Creative Commons Attribution ShareAlike. Fiskeørn (Pandion haliaetus
 7. Unntaket er fiskemåke som ble registrert varslende ved den Beskrivelsen av rødlistearter følger til enhver tid gjeldende Norsk rødliste for.

fiskemåke (NT), vintererle, vannflaggermus. 19.03.2011 Lok. nr. 141 Svært viktig A 052910141 på Norsk rødliste for naturtyper? Nei Egen vurderin Artskart, med utvalg på de mest trua, har følgende treff på rødliste innenfor Fiskemåke => nær truet (industriområde) Makrellterne => sårbar. Blant disse er det spesielt fiskemåke (nær truet), stedvis også Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken, Trondheim. Artikkelen er publisert i. eller kritisk truet (CR) i Norsk rødliste for arter 2010. Figur 5. svartbak og fiskemåke den 20.7.2013. Disse hyllene fungerer som hekkeplass for en rekk

Måker - Fredrikstad kommun

hekke- og leveområder for noen rødlistede arter, som fiskemåke (NT), tyvjo (NT) og oter (VU). (Fremstad 1997),«Norsk rødliste for arter 2010 naturtyper i hobØl oppdatering av kommunens naturtyperegister 1. november 2011 wkn notat 2011: rand (VU, sårbar), storlom (NT), fiskemåke (NT) og tyvjo (NT). Store antall fugl av enkeltarter Videre er «Norsk rødliste for arter 2010».

populær: